1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Nordsjællands Møntklub”.

Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune.

2. Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for numismatik og formidle viden om dette område, samt at bistå medlemmerne i arbejdet med deres samlinger.
Formålet søges opnået ved afholdelse af møder og ekskursioner med foredrag og forevisninger, samt ved gennemførelse af bytte- og auktionsarrangementer og udstillinger.

3. Medlemskab

Alle interesserede kan ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem søge optagelse som medlem. Medlemsskabet træder i kraft, når kontingentet er indbetalt.
Medlemmer, der handler – erhversmæssigt – med numismatiske emner, kan kun opnå medlemskab, men ikke indvælges i foreningens bestyrelse.

4. Foreningsår og kontingent

Forenings- og regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni . Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.
I forbindelse med omlægning af Forenings- og regnskabsår vil første regnskabsår løbe fra 1. januar 2015 til 30. juni 2016 – altså i 18 måneder.
Kontingent for første regnskabsår efter omlægningen betales med kr. 150 for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 som opkræves til betaling inden 2. marts 2015 samt yderlige kr. 75 for tiden 1. januar 2016 til 30. juni 2016 som opkræves til betaling senest 2. marts 2016.
Herefter vil det ordinære kontingent, som vedtages af den årlige generalforsamling, blive opkrævet til betaling senest 15. september, første gang 15. september 2016 for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017.
Såfremt kontingent ikke betales indenfor betalingsfristen, bortfalder medlemmets rettigheder – herunder stemmeret på generalforsamlinger og andre møder samt deltagelse i foreningens anvisningssalg (auktioner) – indtil kontingentet er betalt.
Betales der ikke efter påkrav slettes medlemmen.

5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan ændre og ophæve foreningens love.
Enhver vedtagen beslutning af generalforsamlingen er bindende for foreningens medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i September måned. Den indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, enten ved brev eller e-mail, med angivelse af dagsorden.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde – enten ved brev eller e-mail – senest 8 dage før dens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen med stemmeret har ethvert medlem, som har indbetalt forfaldent kontingent.
Forslagsstillere og valgkandidater skal være til stede ved generalforsamlingen.
Ved lovligt forfald (force majeure) godkendes et skriftligt tilsagn.
Generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset de fremmødtes antal.
Til lovændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Alle andre afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed skal der foretages skriftligt omvalg.
Afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan besluttes af dirigenten, men skal anvendes, når bestyrelsen eller mindst 1 medlem ønsker det.

6. Bestyrelsens sammensætning

Til at forestå foreningens arbejde vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer:
-1 formand,
-1 kasserer og
-3 repræsentanter.

Endvidere vælger generalforsamlingen
-1 bestyrelsessuppleant,
-1 revisor og
-1 revisorsuppleant.

Funktionstiden er 2 år. For suppleanter kun 1 år.
Formanden, 1 repræsentant og revisor vælges i lige år.
Kasseren og 2 repræsentanter vælges i ulige år.
Suppleanter vælges hvert år.
Genvalg er muligt.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og udpeger foreningens webmaster og vurderingspanel. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv.
Foreningen kan kun tegnes af formanden og kasseren i fællesskab.

7. Generalforsamlingens dagsorden

Generalforsamlingens dagsorden skal – som minimum – indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om sidste foreningsår til orientering.

3. Revideret regnskab for sidste regnskabsår forelægges til godkendelse.

4. Budget for kommende foreningsår fremlægges til orientering.

5. Kontingent for kommende foreningsår forelægges til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelse jf. punkt 6. 8. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne kræver det.

Et sådan krav skal sendes til formanden med en skriftlig begrundelse.

Bestyrelsen udfærdiger og udsender – med mindst 14 dages varsel – en mødeindkaldelse med dagsorden.

9. Foreningens ophævelse

Foreningen kan ikke ophæves, så længe 1/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer for dens beståen.
Hvis foreningens ophævelse måtte blive besluttet, afgør generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed til hvilket formål, foreningens ejendele og økonomiske midler skal anvendes.

________________________________________________________________

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. Januar 1971.

Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingerne den

18. Januar 1972

28. Januar 1982

20. Januar 1986

05. Februar 2001

04. Februar 2002

07. Marts 2011